ביטול עסקה

.1 ביטול עסקה והחזרות
המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר )בהתאמה “משתמש” ו -“עסקה”( אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. להלן תמצית כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור להלן לבין ה וראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
.2 אופן ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול”):
(א) בדוא”ל לכתובת il.co.polyron@polydgt ;
(ב) פנייה טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון מספר 072-2727967;
(ג) משלוח דואר רשום לכתובת החברה: 1פולירון קיבוץ זיקים 7914000 ; ובתנאי שיגיע במועד
הקבוע בהוראות
(ד) משלוח פקס למספר 08-6746645
(ה) www.polyron.co.il.בכתובת – באינטרנט

3. מועדים ותנאי ביטול עסקה - כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:
.3.1 ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום
קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן )לפי המאוחר
מבניהם(.

.4 עסקאות שלא ניתן לבטל
זכות הביטול לא תחול על העסקאות הבאות:
מיטות שהורכבו בבית הלקוח ועל מיטות ומזרונים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
מזרון שהבד החיצוני שלו הוכתם או נקרע או יש בו כיווצים או פרימות הוא מוצר שנפגם עקב שימוש.
על אף האמור לעיל לגבי מזרנים שלא נפגעו עקב שימוש, והם במידות סטנדרטיות )מידות סטנדרטיות למזרונים הן אחת מאלה: 140/190 160/190 ,200/160(ניתן יהיה לבטל את העסקה גם אם עברו יותר מ14- יום מקבלת המוצר ובלבד שלא עברו יותר מ30- יום מהזמנה אם המוצר מוחזר באריזה מקורית שנפתחה אך לא נקרעה.
לגבי מוצרים נלווים )כמו כריות מצעים וכו'( יחולו הוראות הדין לגבי טובין אחרים ולגבי אלה העסקה תהיה ניתנת לביטול בתוך 14 יום מקבלת המוצר ובתנאי שהמוצר לא נפגם והוא באריזה מקורית שלא נפתחה.
.5 מועדים ותנאי ביטול עסקה - משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
“אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח 1998-;

“אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

“עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. זכות הביטול של משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כפופה למגבלות שבסעיף 4 לעיל.

. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1)ד( לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
.6 תוצאות ביטול עסקה
1 ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין )או השירות( שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א)א( ו- )ב( או 14ג)א( ו -)ב( לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

)א( פולירון תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על- ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

)ב( במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות פולירון במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לפולירון, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

.6.2 ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה במידה וביטל משתמש עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה יחולו ההוראות להלן:

)א( פולירון תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על- ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ב יטול )ככל שפולירון תחליט לגבות( בשיעור שלא יעלה על 10% ממחיר הטובין שרכש, או 250 שקלים חדשים, לפי הנמוך מב ינהם.

בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על- ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

)ב( במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

.6.3 במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש”ח.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.
.7 ביטול עסקה על ידי החברה
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

.7.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

.7.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש א לה;

.7.3. המשתמש פעל כסיטונאי וביצע רכישות של מוצרים בכמויות שאינן סבירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה;

.7.4. המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;

.7.5. נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר

.7.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;

.7.7. במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר;

הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה .
.8 שימוש בלתי מורשה באתר
1 אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

.8.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש .Automated Data Mining Tools -ו Framing בטכניקות

.8.3 אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

אז מה נח לכם?

כדי לשפר את חווית בחירת המזרן ולעזור לכם לעשות קצת סדר בין הדגמים פיתחנו שאלון קצרצר בדיוק בשבילכם – המתלבטים. כמה שאלות קצרות על הרגלי השינה שלכם יובילו אתכם הישר לדגם המומלץ עבורכם.

מוצאים לך התאמה...

הגעתם לתוצאה הסופית!

אלו הדגמים המומלצים עבורכם – קליק קטן ומשם זה כבר עלינו – לייצר לכם את הטוב ביותר עבורכם.
עדיין מתלבטים? פנו אלינו לייעוץ טלפוני חינם 073-7021719

ביטול עסקה

נא למלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם