מדיניות פרטיות

מידע אישי
• האתר בבעלות פולירון אגש”ח בע “מ )להלן בהתאמה: “האתר ” ו” פולירון “(. <
• כל האמור בתקנון זה הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א,1981- תקנותיו והוראות רשם מאגרי המידע ולהוראות כל דין.
• פולירון מכבדת את פרטיותך . מובהר בזה שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לפולירון מידע כלשהו , ומסירת מידע נעשית בהתאם לרצונך החופשי ומהווה עבורנו הסכמה מצדך לתנאי האתר לרבות מדיניות הפרטיות, בנוסחם במועד השימוש. כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
• פולירון תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים הנמסרים לצורך יצירת הקשר בהתאם לנושא הפנייה, מתן ואספקת מוצריה ו שירותיה, הצעת מוצרים ושירותים נוספים, התנהלות שוטפת, משלוח מידע ביחס לכל אלה וכן לצורך משלוח חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים .
• אם המשתמש מוסר פרטים של צד שלישי, באחריות המשתמש לקבל את הסכמתו של הצד השלישי אשר המשתמש מוסר את פרטיו.
• הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים אצלנו , ולבקש לתקן אותם, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר )ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה פניה בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך( ו/או לבטל הסכמתך כי יעשה בפרטיך המצויים במאגר המידע שימוש לדיוור ישיר ו/או שיועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קב וע וכן לסרב לעשיית שימוש בפרטים שמסרת בלשונית “צור קשר”. ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת שלנו להיענות לפנייתך ו/או לספק לך את המבוקש בפנייתך .
• אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת , il.co.polyron@polydgt והחברה תפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
מידע לא אישי

• בעצם השימוש שלך באתר, הנך מסכים לאיסוף מידע לא אישי ע”י פולירון אשר ישמש אותה, בין היתר, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר, כל מטרה אחרת שנועדה לניהול ולשיפור האתר ו/או השירותים המוצעים בו, וכל שימוש חוקי אחר כפי שתמצא לנכון )כולל העברתו לצד ג'( ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, ולפולירון לא תהא כל אחריות בעניין.
• פולירון תהא רשאית לעשות שימוש ב – ”עוגיות“ )” cookies )”על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
• הנך רשאי לנטרל או לחסום כלים אלה אולם הדבר עשוי לפגוע ביכולתך לעשות שימוש באתר.
אבטחת מידע

• פולירון מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע במערכותיה, לרבות באלו המאחסנות את המידע הנמסר על ידך והמתקבל והנאסף באמצעות האתר. כל אלה במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למערכות פולירון ולהונאות מקוונות, אך אין בהם בכדי להעניק ביטחון מוחלט ו- פולירון אינה מתחייבת כי האתר חסין בצורה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשת למידע בהם לרבות למידע האישי שנמסר על ידך. סיכונים אלה עלולים להתממש.
• פולירון לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמון אם בנסיבות שאינן בשליטתה המידע יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
סודיות ופרטיות

• פולירון לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
• פולירון לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על ידי פולירון .
• למרות האמור לעיל, פולירון תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים אלה: )1( ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפולירון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, )2( עשה שימוש בשירותי פולירון לביצוע מעשה בלתי חוקי, ) 3( אם התקבל בידי פולירון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן )4( בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

אז מה נח לכם?

כדי לשפר את חווית בחירת המזרן ולעזור לכם לעשות קצת סדר בין הדגמים פיתחנו שאלון קצרצר בדיוק בשבילכם – המתלבטים. כמה שאלות קצרות על הרגלי השינה שלכם יובילו אתכם הישר לדגם המומלץ עבורכם.

מוצאים לך התאמה...

הגעתם לתוצאה הסופית!

אלו הדגמים המומלצים עבורכם – קליק קטן ומשם זה כבר עלינו – לייצר לכם את הטוב ביותר עבורכם.
עדיין מתלבטים? פנו אלינו לייעוץ טלפוני חינם 073-7021719

ביטול עסקה

נא למלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם